Do prawidłowego działania Pulpitu Kontrahenta wymagana jest włączona obsługa JavaScript w przeglądarce
Pulpit Kontrahenta
Logowanie
Firma:  
Pracownik:  
Hasło:  Witamy w Pulpicie Kontrahenta
Oddajemy w Państwa ręce moduł stworzony do zdalnej pracy w naszym systemie Comarch ERP XL.

Jesteśmy bezpośrednim producentem wyrobów dedykowanych branży zoologicznej i przemysłowej. Więcej informacji na naszej stronie www.certech.com.pl

Pulpit Kontrahenta jest częscią projektu współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.
Dotacje na innowacje.
Działania 8.2 Wspieranie wdrożenia elektronicznego biznesu typu B2B.

Polityka prywatności

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsza polityka prywatności PTH „CERTECH” Sp.J. ma charakter informacyjny, co oznacza, że nie jest ona źródłem obowiązków dla Kontrahenta. PTH „CERTECH” Sp.J jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , w odniesieniu do danych osobowych Kontrahentów, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że PTH „CERTECH” Sp.J ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Kontrahentów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Dane osobowe Kontrahenta są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres : ul. Fabryczna 36 33 – 132 Niedomice lub e-mail: rodo@certech.com.pl

CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Kontrahenta na rzecz PTH „CERTECH”. Możliwe cele zbierania danych osobowych Kontrahenta przez Administratora:
• zawarcie i realizacja umów z PTH „CERTECH” .
• marketing bezpośredni własnych produktów ,
• od czasu do czasu w PTH „CERTECH” organizowane są konkursy. Dane osobowe Uczestników (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez PTH „CERTECH” do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH
POPRAWIANIA

Kontrahent ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.


Comarch ERP Pulpit Kontrahenta 2019.0, Copyright © 1996 – 2018 Comarch SA